Privacy Statement

Big5profiles is een handelsnaam van Bizprove B.V.
Hierop zijn de privacy voorwaarden van Bizprove B.V. van toepassing

Privacy Statement Bizprove B.V.

Versie: V1, 23 mei 2019

Big5Profiles is een handelsnaam van Bizprove B.V., derhalve is de privacy statement van Bizprove B.V. van toepassing

Bizprove B.V. hecht veel waarde aan uw privacy. Onderstaand privacy statement is van toepassing op de gegevensverwerking van Bizprove B.V.. Bizprove B.V respecteert uw privacy en spant zich in zodat uw gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de van kracht zijnde privacywetgeving worden behandeld.

Gegevens

Op de eerste plaats dient men een onderscheid te maken tussen persoonlijke gegevens en bijzondere persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die iets over u vertellen en u kunnen identificeren. Bij persoonsgegevens moet u denken aan: voor- en achternaam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer en Burgerservicenummer (BSN). Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over ras, geloof, gezondheid en strafrechtelijk verleden. Bij Bizprove B.V. verwerken wij geen bijzondere gegevens.

Gebruik van de Website

Wanneer u onze website bezoekt dan kan u de meeste functies van onze website gebruiken zonder dat uw persoonlijke gegevens direct worden opgeslagen. Echter maken wij wel gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer, smartphone of tablet worden opgeslagen. Door het plaatsen van cookies kunnen wij bepaalde gegevens van u onthouden, hierbij dient men te denken aan bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Deze voorkeursinstellingen zijn niet gekoppeld aan naam, adres, e-mail, etc.. Met deze informatie willen wij uw beleving van onze website bevorderen en willen wij u voorzien van relevante informatie over onze diensten.

Onze website maakt gebruik van wettelijke toegestane cookies:

 • Cookies die onze website goed laten werken.
 • Cookies die ervoor zorgen dat onze website gebruiksvriendelijk is.

Bizprove B.V. verstrekt de door de cookies verkregen informatie niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. Verder hebben wij voor u een compleet overzicht samengesteld van de cookies die wij gebruiken op onze website:

 • _fbp : Facebook trackingpixel, hiermee meten wij de effectieviteit van onze Facebook campagnes, de bewaartermijn bedraagt 3 maanden.
 • _gat : Deze cookie helpt om de aanvraagsnelheid te beperken om de website voldoende snelheid te geven, de bewaartermijn bedraagt 1 dag.
 • _gid : Deze cookie slaat voor iedere bezochte pagina een unieke waarde op, de bewaartermijn bedraagt 1 dag.
 • _ga : Deze cookie wordt gebruikt om een unieke websitebezoeker te kunnen identificeren, de websitebezoeker krijgt een willekeurig gegenereerd nummer. Deze cookie wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het berekenen van bezoekers- en sessiegegevens voor de analyserapporten. De bewaartermijn van deze cookie bedraagt 2 jaar.
 • fr : Facebook trackingpixel, hiermee meten wij de effectieviteit van onze Facebook campagnes, de bewaartermijn bedraagt 3 maanden.
 • mautic_session_id : Deze cookie wordt gebruikt om een unieke websitebezoeker te kunnen identificeren, de websitebezoeker krijgt een willekeurig gegenereerd nummer. Deze cookie wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het berekenen van bezoekers- en sessiegegevens voor de analyserapporten. De bewaartermijn van deze cookie bedraagt 1 jaar.
 • mautic_device_id : Deze cookie wordt gebruikt om een unieke websitebezoeker te kunnen identificeren, de websitebezoeker krijgt een willekeurig gegenereerd nummer. Deze cookie wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het berekenen van bezoekers- en sessiegegevens voor de analyserapporten. De bewaartermijn van deze cookie bedraagt 1 jaar.
 • __stid : ShareThis cookie maakt het mogelijk onze waardevolle content via diverse social media kanalen te delen, de bewaartermijn bedraagt 1 jaar.

Bizprove B.V. maakt gebruik op zijn website van Google Analytics. De informatie die door onze cookies verzameld wordt, wordt opgeslagen op een server zoals bij Google. Om de door de cookies verzamelde gegevens van u vertrouwelijk te houden gebruiken wij een IP-anonymizer. Op deze wijze wordt het laatste deel van uw IP-adres geanonimiseerd. Bizprove B.V. voldoet aan de – door Autoriteit Persoonsgegevens – gestelde eisen. Dit houdt in dat:

 • Bizprove B.V. een bewerkersovereenkomst met Google heeft
 • Dat het laatste octet van het IP-adres is verborgen, dit realiseren wij door onze IP-anonymizer.
 • Bizprove B.V. “gegevens delen” heeft uitgezet
 • Bizprove B.V. maakt geen gebruik van andere diensten van Google i.c.m. Google Analytics en cookies.

Wanneer u wenst geen gebruik te maken van cookies, dan kunt u in uw browser instellen dat u geen cookies accepteert. Verder kunt u cookies op uw computer alleen zelf verwijderen.

Gebruik Portal op website en/of applicatie

Wanneer u bent uitgenodigd om deel te nemen aan onze test door uw werkgever dient u toestemming te geven dat wij uw gegevens verzamelen en deze verwerken. Ten alle tijden gaan wij zorgvuldig en professioneel met uw gegevens om. De verzamelde gegevens worden alleen intern en met uw toestemmingen binnen uw organisatie gedeeld. U kunt ten alle tijden uw account en de daarbij behorende persoonlijke gegevens verwijderen.

Onderzoek

Voor het optimaliseren van onze diensten voeren wij ook onderzoek uit, zo kunnen wij u vragen of u deel wilt nemen aan een van onze onderzoeksgroepen, deelname aan een dergelijke onderzoek poule is ten alle tijden anoniem en heeft ten doel om bepaalde branche eigenschappen vast te stellen en daarop ons programma aan te passen of uit te breiden.

Trial

Wanneer u gebruik maakt van onze test variant dan worden uw gegevens na 30 dagen automatisch verwijderd.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u wenst zaken te doen met Bizprove B.V. dan verzamelen wij uiteraard gegevens van u om de overeenkomst te kunnen sluiten. Om u een beeld te geven waarom en welke gegevens wij verwerken hebben wij het volgende overzicht voor u samengesteld, let op hetgeen dat in deze tabel staat is niet limitatief.Gegevens: Verlenen van dienst
Voorbeelden:

 • Aanmaken dossier
 • Voortgangsrapportage
 • Verslaglegging proces

Reden: Bizprove B.V. verwerkt uw gegevens op basis van de gesloten overeenkomst. Bizprove B.V. voldoet aan de wettelijke vereisten rondom het vastleggen en verwerken van persoonsgegevens.

Gegevens: Administratie & facturering
Voorbeelden:

 • Vastleggen en innen van verschuldigde sommen
 • Uitvoeren van handelingen om diensten te factureren
 • Uitvoeren van verplichte controles

Reden: Deze gegevens dient Bizprove B.V. te verwerken o.g.v. de overeenkomst en wettelijke bepalingen.

Gegevens: Informatievoorziening
Voorbeelden:

 • Verstrekken van informatie t.a.v. onze diensten
 • Verstrekken van informatie aan zakelijke klanten

Reden: Informatie over de diensten van Bizprove B.V. geschiedt op verzoek van betrokkene.

Uitwisseling met derden

Uw gegevens worden o.a. verstrekt aan de volgende partijen:

 • Toezichthouders, indien dit nodig is in het kader van de toezichthoudende taak.
 • Betrokken gecontracteerde partijen

Derden waaraan gegevens verstrekt worden, verwerken de gegevens overeenkomstig hun eigen privacy statement. Bizprove B.V. zal voorts dat uw gegevens gedeeld worden uitdrukkelijk vragen om uw toestemming.

Gebruik van geautomatiseerde besluitvorming & profiling

Bizprove B.V. maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/ of profiling. Zo gebruiken wij Facebook Pixel. Facebook Pixel is een stukje code dat wij op onze website plaatsen om meer te weten over onze doelgroep, daardoor kunnen wij u passende Facebookadvertenties aanbieden. Wanneer u onze website bezoekt moet u aangeven of u akkoord gaat met deze wijze van gegevensverwerking.

Bewaartermijn

 • Basisgegevens zoals facturen moeten op basis van de wet 7 jaar bewaard worden.
 • Berichten via social media of e-mail worden in beginsel voor 1 jaar opgeslagen, m.u.v. gegevens die onderdeel zijn van hetgeen dat is overeengekomen, hiervoor geldt een bewaartermijn van 7 jaar.
 • Testgegevens, de gegevens van werknemers die zij hebben ingevuld tijdens het maken van de test wordt in principe bewaard zolang de opdracht duurt.
 • Anonieme onderzoeksgegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor de bedrijfsvoering.

Beveiliging van gegevens

Omtrent de beveiliging van gegevens werkt Bizprove B.V. binnen de gegeven wettelijke kaders, hierbij zal Bizprove B.V. passende, technische en organisatorische maatregelen nemen om de gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of tegen enerlei vorm van onrechtmatige verwerking. In het kader van beveiligen zijn er o.a. de volgende maatregelen genomen:

 • Encryptie van data;
 • Beperkte inzage bevoegdheid binnen Bizprove B.V.;
 • Behandeling van data als zijnde vertrouwelijk;
 • Versleutelde communicatie.

Uw rechten

 • U heeft recht op inzage in uw gegevens, wanneer u dit wilt, geef dat dan aan ons door.
 • U heeft recht op rectificatie, zijn uw gegevens onjuist of veranderd, geef het aan ons door.
 • U heeft recht op het indienen van een klacht, wanneer u een klacht heeft over onze werkwijze ten aanzien van AVG dan kan u dat melden aan autoriteit persoonsgegevens. Echter stellen wij het zeer op prijs wanneer u een “datalek” ontdekt dat u deze aan ons doorgeeft, op deze wijze kunnen wij snel en adequaat optreden, uiteraard houden wij hierbij ons ook aan de meldplicht (binnen 72 uur) van de autoriteit persoonsgegevens.
 • U heeft recht op overdracht, wanneer u als klant/gebruiker besluit om over te stappen op een andere dienstverlener dan zullen wij de gegevens indien gewenst overdragen.
 • U heeft het recht om ons halt toe te roepen ten aanzien van het gebruik van uw persoonsgegevens. Wanneer u dit wenst, ontvangen wij graag een verzoek per email.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens Bizprove B.V. verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met u klant. Bizprove B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor de werking en de inhoud van websites of diensten door derden.

Wijziging Privacy statement

Deze privacyverklaring kan op ieder gewenst moment aangepast of aangevuld worden door Bizprove B.V.. Op deze manier kan nieuwe wetgeving rondom het onderwerp bescherming persoonsgegevens eenvoudig geïmplementeerd worden. Verder kunnen wij op deze wijze ons privacy statement in een lijn houden met onze bedrijfsuitoefening.

Identificatie

Bizprove B.V. kan u bij al uw verzoeken of vragen, vragen om een nadere identificatie, dit doet Bizprove B.V. om te voorkomen dat zij gegevens verstrekken aan een verkeerde persoon. Bizprove B.V. kan u daarom vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. De kopie wordt op een deugdelijke wijze – nadat de vraag of het verzoek behandeld is – vernietigd.

Termijnen

Wij streven ernaar om uw vragen en/ of verzoeken om deze binnen een maand te beantwoorden. Mocht de beantwoording langer duren dan een maand bijvoorbeeld vanwege de complexiteit van het verzoek dan ontvangt u van Bizprove B.V. hierover bericht.

Vragen & Toezicht

Mocht u vragen hebben over de door ons verwerkte persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met:

Bizprove B.V.
E-mail: info@bizprove.nl
Tel.: 085 30 18 068

Verder staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de toezichthouder van de autoriteit persoonsgegevens, voor meer informatie zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl