De Big5 Persoonlijkheidstest

Het verkennen van iemands persoonlijkheid is zeer waardevol.
Het geeft duidelijk inzicht in wat voor iemand belangrijk is en hoe hij of zij in het leven staat.

Big5 bij coachingtrajecten

Als coach wil je jouw client het liefst zo snel mogelijk helpen. Inzicht in hoe iemand in het leven staat en wat zijn of haar drijfveren zijn helpen je snel tot de kern te komen. Dat is ook precies waar Big5Profiles je mee kan helpen. Op deze pagina gaan we uitgebreid in op wat de Big5 persoonlijkheidstest is en wat jij er als coach aan hebt!

De geschiedenis van de Big5 Methode

In de psychologie wordt vaak gebruik gemaakt van 5 dimensies om persoonlijkheid te onderzoeken. Sinds het einde van de 20e eeuw worden deze 5 dimensies, de Big5 persoonlijkheidskenmerken, gebruikt om individuele verschillen in persoonlijkheid te meten en hier een beter begrip van te ontwikkelen.

In het Engels kom je ook wel het acroniem OCEAN tegen. Dit acroniem staat voor de 5 verschillende Big5 persoonlijkheidskenmerken:

  • Openness (Intellectuele autonomie)
  • Conscientiousness (Ordelijkheid)
  • Extraversion (Extraversie)
  • Agreeableness (Mildheid)
  • Neuroticsm (Natuurlijke reacties)

Bij een persoonlijkheidsonderzoek worden de Big5 persoonlijkheidskenmerken vaak verdeeld. Zo kan iemand heel extravert zijn, heel weinig extravert zijn (introvert) of tussen de 2 uiterste inzitten. In tegenstelling tot veel andere persoonlijkheidstesten geeft de Big5 persoonlijkheidstest niet aan of iemand extravert dan wel introvert is, maar geeft het een veel genuanceerder beeld van iemands persoonlijkheid. Dit door niet uit te gaan van de uiterste scores maar door uit te gaan van de werkelijke waardes.

De lexicale aanpak

De eerste onderzoeken naar persoonlijkheid volgenden vaak de eigenschapstheorie. Dit is het idee dat iemands temperament en gedrag kan worden geduid in termen van individuele eigenschappen. Bijvoorbeeld zelfvertrouwen, vriendelijkheid of melancholie.

De eigenschapstheorie gaat uit van een lexicale benadering van persoonlijkheid. Eigenschappen kunnen worden beschreven in enkelvoudige bijvoeglijke naamwoorden of beschrijvende zinnen. De lexicale benadering gaat ervan uit dat als voldoende mensen regelmatig een bepaalde vorm van gedrag laten zien, en er geen term bestaat om dit gedrag in een taal te beschrijven, deze term gecreëerd wordt. Op die manier kan de eigenschap met andere worden besproken.

De lexicale aanpak

Hele lange woordenlijsten

Psychologen Gordon Allport en Henry Odbert haalden in 1936 ongeveer 4.500 woorden, waarmee gedrag of persoonlijkheidskenmerken beschreven konden worden, uit Webster’s New International Dictionary. Veel van deze termen worden gegroepeerd in de Big5 persoonlijkheidskenmerken. Hiermee is een beknoptere kenmerkenlijst samengesteld die praktischer is op het gebied van persoonlijkheidsonderzoek.

Raymond Cattell ontwikkelde een op woorden gebaseerde vragenlijst om persoonlijkheidskenmerken op 16 persoonlijkheidskenmerken te meten. Dit staat staat bekend als zijn, in de jaren 40 van de vorige eeuw, ontwikkelde Sixteen Personality Factor Questionnaire (16PF)-instrument.

Robert McCrae & Paul Costa

Later ontwikkelde Robert McCrae en Paul Costa het Five-Factor Model (FFM). Dit model beschrijft de persoonlijkheid in 5 brede dimensies. Psycholoog Lewis Goldberg noemde het model de ‘Big Five’ persoonlijkheidsfactoren. Op basis van het werk van McCrae en Costa ontwikkelde hij de International Personality Item Pool (IPIP). De IPIP is een inventaris van beschrijvende uitspraken met betrekking tot elke kenmerk van de Big5 persoonlijkheidskenmerken. Binnen iedere dimensie geven een reeks individuele eigenschappen meer specifieke details over de persoonlijkheid.

De Big5 persoonlijkheidskenmerken kunnen worden beoordeeld aan de hand van zelf rapportage vragenlijsten. Een persoon waarvan de persoonlijkheid onderzocht wordt, wordt gevraagd een aantal beschrijvingen of bijvoeglijke naamwoorden te lezen en aan te geven in hoeverre deze woorden of beschrijving op hem of haar van toepassing zijn. Voor deze beoordeling wordt vaak gebruik gemaakt van een zogeheten Likert-schaal. Deze schaal geeft een gradatie aan en loopt bijvoorbeeld van 1 tot en met 5 waarbij 1 sterk mee oneens is en 5 sterk mee eens.

De wenselijkheidsbias

Zelf rapportage metingen geven een goed inzicht in iemands persoonlijkheid die alleen door gedragsobservatie niet gevonden wordt. Wel moet rekening gehouden worden met de sociale wenselijkheidsbias ofwel de kans dat de testpersoon de meer sociaal wenselijke antwoorden geeft dan zijn of haar echte antwoord. Om de kans op manipulatie van de antwoorden te voorkomen is het belangrijk dat de vragenlijst goed is opgebouwd en voldoende controlevragen bevat. Een reden waarom veel testen om de Big5 persoonlijkheidskenmerken in kaart te brengen lange vragenlijst hanteren.

Robert McCrae en Paul Costa, de grondleggers van het Five-Factor Model
Robert McCrae & Paul Costa

De Big5 persoonlijkheidskenmerken

Zoals de naam, Five Factor Model of Big5 als aangeeft, bestaat de Big5 uit 5 persoonlijkheidskenmerken. Iedere dimensie heeft haar eigen kenmerken en eigenschappen. Deze eigenschappen kunnen gecombineerd worden. Hierdoor ontstaan unieke persoonlijkheidskenmerken. Er zijn bijna oneindig veel combinaties mogelijk. Dit komt omdat iemand niet uitsluitend ‘hoog’ of ‘laag’ op een schaal eindigt maar ‘overal’ kan eindigen.

Om meer inzicht op de verschillende dimensie te creëren worden ze hieronder uitvoerig besproken.

Openheid voor ervaringen

Openheid voor ervaringen is het onderdeel van iemands persoonlijkheid wat de bereidheid van iemand is om nieuwe activiteiten te proberen. Wanneer mensen een hoge mate van openheid hebben, zijn ze vaak vatbaar voor onconventionele ideeën en overtuigingen.

Iemand met hoge mate van openheid geniet van artistieke en culturele ervaringen. Denk hierbij aan het bezoeken van kunstgalerijen, musea, theaters en het luisteren naar muziek. Ook reizen naar nieuwe bestemmingen om onbekende culturen en gebruiken te ontdekken zullen vaak gemaakt worden.

Wanneer iemand een minder hoge mate van openheid heeft zal hij of zij minder open staan voor nieuwe ervaringen. Bij onbekende zaken zal deze persoon eerder op zijn of haar hoede zijn en zich onzeker voelen. Voor ideeën of overtuigingen die hun status quo uitdagen zijn ze vaak wat wantrouwig.

Omdat ze zich ongemakkelijke voelen in onbekende situaties zullen mensen met een lage mate van openheid de voorkeur geven aan een vertrouwde omgeving. Ze hebben vaak grote waardering voor de veiligheid van voorspelbaarheid en houden zich graag bij het bekende. Tradities en routines worden zeker gewaardeerd.

Openheid voor ervaringen en Intelligentie

Vaak wordt openheid voor ervaringen geassocieerd met intelligentie wanneer deze persoonlijkheidsfactor gemeten wordt. Personen die hoog scoorden op verbale en gekristalliseerde intelligentiemetingen, bleken vaak ook een hogere mate van openheid te hebben (Schretlen, Hulst, Pearlson, & Gordon, 2010).

Een verklaring voor deze overeenkomst is dat mensen die op beide onderzoeken hoog scoren zichzelf meer plaatsen in omgevingen waar ze nieuwe kennis en ervaringen opdoen. Bijvoorbeeld tijdens een museumbezoek of bij het ontdekken van andere culturen.

Iemands openheid voor ervaringen kan geleidelijk veranderen. Onderzoek van een Amerikaanse enquêteanalyse laat zien dat openheid geleidelijk afneemt naarmate mensen ouder worden (Costa, et al., 1986).

Het domein Consciëntieusheid

Mensen die meer consciëntieus zijn ingesteld handelen vaak gewetensvol. Ze zijn zich bewust van hun acties en de gevolgen die hun acties hebben. Vaak voelen meer consciëntieus ingestelde mensen zich verantwoordelijk voor anderen en zijn ze voorzichtig met het uitvoeren van toegewezen taken.

Consciëntieus ingestelde mensen zijn vaak goed georganiseerd en houden van een opgeruimde omgeving. Een goede tijdregistratie en werken vanuit een geplande agenda geniet vaak de voorkeur.

Mensen met een hoog consciëntieusheidsniveau vertonen ook meer doelgericht gedrag. Ze stellen ambitieuze doelen en zijn gemotiveerd om deze te bereiken. Niet afgeschrikt door hard werken, willen ze gedreven zijn om te slagen in elk aspect van hun leven, inclusief academische prestaties en het bevorderen van hun carrière.

Lage mate van consciëntieusheid wordt weerspiegeld in minder gemotiveerd gedrag. Minder consciëntieuze individuen maken zich minder zorgen over netheid en stiptheid. Dit kan ertoe leiden dat ze te laat komen op afspraken en vergaderingen en meer ontspannen zijn in het stellen van levensdoelen.

Mensen met een lage mate van consciëntieusheid hebben de neiging om meer impulsief gedrag te vertonen. Ze handelen op het laatste moment in plaats van na te denken over de gevolgen van hun keuzes.

Consciëntieusheid en omgevingsfactoren

Onderzoek suggereert dat zowel omgevingsfactoren als erfelijkheid van invloed kunnen zijn op consciëntieusheid.

Uit een enquête bleek dat deelnemers van wie de ouders als kind aanhankelijk gedrag ten opzichte van hen hadden vertoond, hogere Consciëntieusheidsniveaus op volwassen leeftijd rapporteerden (McCrae & Costa, 1988).

De bevindingen van een opvolgende tweelingstudie suggereren echter dat consciëntieusheid gedeeltelijk kan worden beïnvloed door de genen die van ouders zijn geërfd (Jang, Livesley, & Vernon, 1996).

Extraversie en persoonlijkheid

Iemand met een hoge mate van extraversie wordt gekenmerkt door uitgaand, sociaal zelfverzekerd gedrag. Mensen met een hoge mate van extraversie zijn sociaal, spraakzaam en vaak vooruitstrevend in sociale situaties. Ze vinden het leuk om het middelpunt van een groep te zijn en zullen vaak de aandacht van anderen vragen.

Mensen met een hoge mate van extraversie vinden het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en stellen zichzelf graag voor aan vreemden. Ze gedijen in gezelschap van anderen.

Dit Big5 persoonlijkheidskenmerk wordt gemeten op een de schaal introversie-extraversie. Individuen die in het midden van de twee eigenschappen passen, worden beschreven als ambiverts.

Mensen met een lage mate van extraversie zijn stiller en voelen zich vaak verlegen bij andere mensen. Ze voelen zich sneller geïntimideerd in grote groepen zoals feesten en zullen vaak proberen om veeleisende sociale bijeenkomsten te vermijden.

Mensen met een lage mate van extraversie vinden het leuk om deel uit te maken van kleinere sociale groepen, bij voorkeur met bekende mensen.

Dergelijk gedrag leidt ertoe dat mensen met een lage mate van extraversie de neiging hebben om van kleinere sociale netwerken te genieten, maar in plaats daarvan onderhouden ze een hechte groep vertrouwde vrienden.

Extraversie en onze hersenen

De in Duitsland geboren psycholoog Hans Eysenck vond dat extraversie, samen met de dimensie neuroticisme, een belangrijke persoonlijkheidsfactor was en nam het op in het PEN-persoonlijkheidsmodel (Eysenck & Eysenck, 1976).

Eysenck was van mening dat extraverte mensen een lagere corticale opwinding ervoeren dan de algemene bevolking. Als resultaat zoeken ze externe stimulatie in de vorm van sociaal betrokken gedrag. Corticale opwinding is volgens Eysenck hoger bij mensen met een lagere extraversie waardoor ze niet in dezelfde mate externe prikkels nodig hebben als mensen met een hoge extraversie (Eysenck, Crime and personality. Medico-Legal Journal. 47(1). 18-32., 1979).

De Zwitserse psychoanalyticus Carl Jung legde extraversie uit in termen van psychische energie die elk individu anders aanstuurt. Jung schreef dat mensen met een hoge mate van extraversie energie naar buiten richten, naar andere mensen, terwijl mensen met een mindere mate van extraversie hun psychische energie concentreren op solitaire activiteiten zoals voor zichzelf denken (Jung & Baynes, 1921).

Vriendelijkheid in persoonlijkheid

Mensen die hoog scoren op vriendelijkheid zijn vriendelijk en coöperatief. Vriendelijke mensen worden vaak door hun collega’s als sympathieker beschouwd en vertrouwen op anderen. Ze zijn vaak altruïstischer en bereid om anderen te helpen in tijden van nood.

Hun vermogen om met anderen samen te werken, betekent dat ze vaak goed werken als teamleden.

Mensen met een hoge mate van vriendelijkheid houden er niet van betrokken te zijn bij ruzies, conflicten met anderen en andere vormen van confrontatie. Ze proberen anderen tot bedaren te brengen en te sussen door op te treden als de bemiddelende ‘vredesmaker’ van hun groep.

Personen met een lagere mate van vriendelijkheid zijn het vaker oneens met anderen. Ze zijn minder bezorgd over het behagen van andere mensen en het maken van vrienden. Vaak staan ze wantrouwiger tegenover de bedoelingen van andere mensen en zijn minder liefdadig.

In plaats daarvan zijn ze gemotiveerd om te handelen in overeenstemming met hun eigenbelang met minder respect voor de behoeften van anderen. Als gevolg hiervan worden ze door anderen gezien als egoïstischer dan vriendelijke personen.

Vriendelijkheid en relaties

Terwijl mensen met een lage mate van vriendelijkheid het gemakkelijker vinden om hun eigen belangen te behartigen, vinden degenen met een hogere mate van vriendelijkheid het prettiger om betere relaties met anderen te hebben. Dit kan van jongs af aan gunstig zijn: (Jensen-Campbell, et al., 2002) ontdekte dat kinderen met een hogere mate van vriendelijkheid minder snel werden gepest op school. Net als bij sommige van de andere persoonlijkheidsfactoren van de Big5 zijn onze vriendelijkheidsniveaus ons hele leven lang vloeibaar en neigen ze toe te nemen naarmate we ouder worden (Donnellan & Lucas, 2008).

Neuroticisme en persoonlijkheid

Dit Big5 persoonlijkheidskenmerk wordt gemeten op een schaal die varieert van emotionele stabiliteit tot neuroticisme. Mensen die hoog scoren op neuroticisme maken zich vaak aanhoudend zorgen. Ze zijn angstiger en voelen zich vaak angstig, overdenken hun problemen en overdrijven hun betekenis. In plaats van het positieve in een situatie te zien staan ze meer stil bij de negatieve aspecten ervan.

Een hoge score op neuroticisme kan ertoe leiden dat een persoon in zijn dagelijkse leven minder succesvol omgaat met veelvoorkomende stressfactoren. In plaats daarvan raakt hij of zij vaak gefrustreerd door anderen en kan hij of zij boos worden als gebeurtenissen niet naar wens plaatsvinden.

Mensen lager scoren op neuroticisme zijn minder bezorgd. Ze kunnen rustiger blijven in stresssituaties en zien problemen in verhouding tot hun belang. Als gevolg hiervan maken ze zich in mindere mate zorgen over dergelijke problemen.

Neuroticisme en relaties

De mate van neuroticisme van een persoon kan gevolgen hebben voor hun relatie met anderen. Uit een onderzoek bleek dat mensen in relaties minder gelukkig waren dan andere stellen, als hun partner hoog scoorde op neuroticisme (Headey, Muffels, & Wagner, 2010). Een verklaring voor een neuroticisme werd gegeven door de bio-psychologische theorie van psycholoog Jeffrey Alan Gray. Hij suggereerde dat menselijk gedrag wordt gemotiveerd door twee systemen. De eerste, het gedrags-activeringssysteem (BAS, behavioral activation system), is ingegeven door het vooruitzicht op beloning. Een tweede systeem, het gedragsremmingssysteem (BIS, behavioral inhibition system), wordt gedreven door de noodzaak om straf voor iemands gedrag te vermijden. Gray geloofde dat het laatste systeem meer invloed uitoefent op het gedrag van individuen met een hoge mate van neuroticisme (Gray, 1970).

Gedrag en de Big5 persoonlijkheidskenmerken

In de diverse dimensies is het woord ‘gedrag’ al een aantal keer gevallen. Als we vanuit de Big5 persoonlijkheidskenmerken kijken naar gedrag, dan kunnen we een verdeling maken tussen de emotie en de wijze waarop de emotie geuit wordt. Hoe we emotie uitten is wat we vaak als gedrag aanmerken. Echter is gedrag veel breder dan alleen de uiting. De volledig definitie van gedrag luidt:

Gedrag is het geheel van acties en reacties van een organisme, gewoonlijk met betrekking tot de natuurlijke omgeving en de sociale omgeving.

Het uiten van het gedrag is sterk afhankelijk van de factoren afkomst (hoe is iemand opgegroeid), conditionering (hoe kijkt iemand naar de wereld) en omgeving (in welke omgeving bevindt iemand zich op dit moment). De combinatie van de emotie en het uiten vormen het gedrag wat wij aan de buitenkant zien.

De emoties die iemand voelt worden vooral gestuurd door de situatie en de Big5 persoonlijkheidskenmerken. Voor een emotie die bepaald voorkeursgedrag veroorzaakt zijn telkens 2 persoonlijkheidskenmerken aan te wijzen. De combinatie van deze 2 persoonlijkheidskenmerken uit zich in het voorkeursgedrag.

Aan de hand van de persoonlijkheidskenmerken kunnen we dus vrij goed iemands voorkeursgedrag voorspellen. Hoe die persoon echter het gedrag uit is, zoals eerder benoemd, mede afhankelijk van de factoren afkomst, conditionering en omgeving. Te verwachten is dat iemand die ergens boos om wordt dit op het werk anders uit dan thuis.

Omgaan met boosheid

Boosheid vanuit persoonlijkheid is een combinatie van de neuroticisme en de mate van vriendelijkheid. Wanneer deze 2 Big5 persoonlijkheidskenmerken gekruist over elkaar heen gelegd worden ontstaan er 4 manieren waarop iemand met zijn of haar boosheid om kan gaan. Hierbij is het belangrijk in de gaten te houden dat de mate waarin dit gebeurt sterk afhankelijk is met de mate waarop op de dimensie schalen gescoord is.

Temperamentvol

Je wordt als temperamentvol persoon gemakkelijk boos en hebt de neiging om je boosheid direct te uiten. Je kunt woedend worden door een kleine irritatie en je kunt kwaad zijn voor langere periodes. Je bent diep betrokken bij jezelf en neemt gemakkelijk aanstoot en je ziet vaak de gevolgen van je woede op anderen over het hoofd. Je kunt je toevlucht nemen tot fysieke agressie of verbaal misbruik.

Timide

Je bent als timide persoon zwaar in conflict over woede. Aan de ene kant worden je gevoelens gemakkelijk gekwetst en voel jij je vaak slachtoffer, aan de andere kan ben je terughoudend om boosheid te uiten omdat je anderen niet willen beledigen. Je woede kan naar binnen gericht zijn tegen jezelf.

Koelbloedig

Als koelbloedige ‘wordt je niet boos, maar pak je iemand terug.’ Je zult vaak aanstoot nemen aan anderen, maar je bent niet overweldigd door gevoelens van woede. In plaats daarvan houdt je alles bij en druk jij je vijandigheid uit op een moment en op een manier die bij jou past. Je kunt wraak zoeken.

Gemakkelijk in de omgang

Je bent makkelijk in omgang en niet snel boos en bent terughoudend om dit uit te drukken wanneer het ontstaat. Je weet wanneer je bent beledigd en kan hier bezwaar op maken, maar je wilt liever vergeven en vergeten. Je begrijpt dat er aan elk probleem twee kanten zijn en probeert te werken aan een gemeenschappelijke basis bij het oplossen van geschillen.

Omgaan met impulsiviteit

Ook voor impulsiviteit kunnen we 2 Big5 persoonlijkheidskenmerken uit de Big 5 combineren. Door de dimensie neuroticisme en conscienteusheid te combineren ontstaan weer 4 vormen van voorkeursgedrag:

Onder beheerst

Je bent vaak overgeleverd aan de genade van je eigen impulsen. Je vindt het moeilijk en pijnlijk om elke drang of wens te weerstaan en je mist de zelfbeheersing om je drang in toom te houden. Als gevolg hiervan kun je handelen op een manier waarvan je zelf weet dat dit niet in je beste belang is op de lange termijn. Je kunt bijzonder vatbaar zijn voor middelenmisbruik en ander mentale gezondheidsrisico’s.

Over beheerst

Je combineert nood gevoeligheid met een sterke behoefte om je gedrag te beheersen. Je hebt een perfectionistisch streven en zal jezelf niet toestaan om zelfs in de kleinste details te falen. Omdat je doelen vaak onrealistisch en onbereikbaar zijn ben je gevoelig voor schuldgevoelens en zelfbeschuldiging. Je kunt enigszins dwangmatig zijn.

Ontspannen

Je ziet weinig behoefte om strikte controle over je gedrag uit te oefenen. Je hebt de neiging om het rustig aan te doen en je bent filosofisch over teleurstellingen. Je hebt waarschijnlijk extra hulp nodig om jezelf te motiveren een passend medisch advies of een moeilijk te ondernemen taak op te volgen.

Gericht

Je hebt een helder gevoel van je eigen doelen en het vermogen om hierna toe te werken zelfs onder ongunstige omstandigheden. Je verwerkt tegenslagen en frustraties met kracht en je bent in staat om je onbevredigde behoeften te tolereren zonder je actieplan op te geven.

Omgaan met welzijn

Het welzijn voorkeursgedrag wordt door de Big5 persoonlijkheidskenmerken neuroticisme en mate van extraversie bepaald. Door deze Big5 persoonlijkheidskenmerken kruislings over elkaar heen te leggen ontstaan weer 4 verschillende voorkeursgedrag typen.

Sombere pessimist

Je wordt geconfronteerd met een donker en somber leven. Er is weinig dat je toejuicht en er is veel dat bij jouw angst veroorzaakt. Vooral bij stressvolle omstandigheden ervaar je periodes waarin jij je depressief voelt. Zelfs onder normaal omstandigheden vindt je het leven vaak hard en vreugdeloos.

Sterk emotioneel

Je ervaart zowel positief als negatief emoties volledig en kunt snel slingeren van de ene stemming naar een ander. Je interpersoonlijke interacties kunnen onstuimig zijn omdat je zo gemakkelijk wordt beïnvloed door je gevoelens. Je kunt echter wel het gevoel hebben dat je leven vol zit met opwinding.

Ingehouden

Goed noch slecht nieuws heeft veel effect op jou; je houdt een stoïcijnse onverschilligheid aan bij gebeurtenissen die beangstigend of verheugend zijn voor anderen. Je interpersoonlijke relaties kunnen er wel onder lijden, omdat anderen je een ‘koude vis’ kunnen vinden. Je emotionele levenservaring is flauw.

Vrolijke optimist

Je bent meestal vrolijk omdat je niet onnodig ontroert bent door problemen en je hebt een grote waardering voor de geneugten van het leven. Wanneer je geconfronteerd wordt met frustratie of teleurstelling kun je boos of verdrietig worden, maar je zet deze gevoelens snel opzij. Je kiest er liever voor om je te concentreren op de toekomst die je bekijkt met grote verwachting. Jij geniet van het leven.

Omgaan met interesses

Hoe iemands gedrag met betrekking tot interesses is wordt bepaald door de Big5 persoonlijkheidskenmerken extraversie en openheid voor nieuwe ervaringen. Dit levert 4 verschillende voorkeursgedragingen op.

Doorsnee consument

Je interesses zijn de populaire favorieten: feesten, sport, winkelen, blockbuster films – evenementen waar je kunt genieten met anderen. Je wordt aangetrokken tot bedrijven en banen waar je samen kunt werken met anderen aan eenvoudige projecten. Mogelijke roeping: verkoper.

Creatieve interactor

Je interesses draaien om het nieuwe en het anders en je deelt graag je ontdekkingen met anderen. Je houdt van spreken in het openbaar en lesgeven en je past goed in discussie groepen. Je vindt het leuk om mensen te ontmoeten met verschillende achtergronden. Mogelijke roeping: antropoloog.

Huismus

Je interesses zijn gericht op activiteiten die je alleen kunnen uitvoeren of in een kleine groep. Je bent niet avontuurlijk en je hobby’s zijn bijvoorbeeld het verzamelen van postzegels of munten, televisie kijken of tuinieren. Je beroepsmatige interesses kunnen technisch of huishoudelijk werk zijn. Jou mogelijke roeping: boekhouder.

Zelf beschouwend

Je interesses zijn gericht op ideeën en activiteiten die je alleen kunnen uitvoeren. Lezen, schrijven of creatieve hobby’s (bijv. schilderen of muziek) spreekt je aan. Je geeft de voorkeur aan beroepen die zowel uitdaging als privacy bieden. Mogelijke roeping: Bioloog.

Omgaan met afweermechanisme

Om het afweermechanisme van iemand in kaart te brengen hebben we de Big5 persoonlijkheidskenmerken neuroticisme en openheid voor ervaringen nodig. Deze 2 Big5 persoonlijkheidskenmerken geven weer 4 verschillende voorkeursgedragingen.

Onaangepast

Je hebt als onaangepaste persoon de neiging ineffectieve verdedigingen te gebruiken (bijvoorbeeld repressie, ontkenning, reactievorming). Je denkt liever niet aan verontrustende ideeën en je kunt weigeren om mogelijke gevaren te erkennen (bijv. ernstige ziekte). Je begrijpt de pijnlijke emoties die je ervaart niet en je kunt je gevoelens niet verwoorden.

Overgevoelig

Je kunt als overgevoelig persoon onverdedigd lijken. Je bent alert op gevaar en hebt een levendig verbeelding van mogelijk tegenslagen. Je kunt vatbaar zijn voor nachtmerries. Omdat je denkt in ongewone en creatieve manieren kun je soms onrustig zijn door vreemde en excentrieke ideeën.

Onbezorgd

Op momenten van stress zul je zelden sterk negatieve emoties ervaren, maar wanneer je dat doet bagatelliseren je hun belang. Jij blijft niet stilstaan bij bedreigingen of verliezen, maar in plaats daarvan wend jij je tot concrete actie om het probleem op te lossen of gewoon om jezelf af te leiden. Je vertrouwt op hogere machten.

Aanpasbaar

Als aanpasbaar persoon ben jij je scherp bewust van conflict, stress en bedreiging, maar gebruik je deze situaties om creatieve aanpassingen te stimuleren. Je worstelt intellectueel met je eigen intrapsychische problemen en je kunt reageren op levensstress als een bron van humor of artistieke inspiratie.

Omgaan met interacties

Om het voorkeursgedrag interacties te duiden worden de mate van extraversie en vriendelijkheid met elkaar gecombineerd. De 4 gedragsvoorkeuren die daaruit naar voren komen zijn als volgt.

Leider

Je geniet van sociale situaties en ziet dit als een arena waarin je kunt stralen. Je voorkeur gaat uit naar het geven van bevelen in plaats van het opvolgen. Je gelooft dat je bijzonder geschikt bent in het maken van beslissingen. Je kunt opschepperig zijn en ijdel, maar je weet ook hoe je het voor elkaar kunt krijgen om mensen samen te laten werken.

Verwelkomer

Je geniet oprecht van het gezelschap van anderen. Je bent zeer gehecht aan je oude vrienden en bent openlijk op zoek naar nieuwe. Je bent goedmoedig, sympathiek, bereid om een luisterend oor te bieden en praat graag met andere over je eigen ideeën. Je bent gemakkelijk in de omgang en een graag geziene gast.

Concurrent

Je hebt de neiging om andere te zien als potentiële vijand. Je bent op je hoede, vaak afstandelijk en je bent het liefst op jezelf. Je geeft de voorkeur aan respect in plaats van vriendschap en bewaakt op jaloerse wijze je privacy. Wanneer iemand met je om wilt gaan is het verstandig om je de ruimte te geven die je nodig hebt.

Bescheiden

Je bent erg bescheiden en hebt de neiging om jezelf weg te cijferen. Je geeft er vaak de voorkeur aan om alleen te zijn, maar je bent ook sympathiek en reageert op de behoeften van anderen. Omdat je snel vertrouwen hebt in anderen maken die soms misbruik van je. Je vrienden kunnen opkomen voor jouw belangen maar moeten ook jouw privacy respecteren.

Omgaan met de activiteitsstijl

Wat is iemands activiteitenstijl? Aan de hand van de mate van extraversie en de mate van conscientieusheid kan dat bepaald worden.

Pret liefhebber

Je zit vol energie en vitaliteit, maar je vindt het moeilijk om je energie op een constructieve manier te sturen. In plaats daarvan geniet je liever van het leven met spanning, avonturen en harde feesten. Je bent spontaan en impulsief en klaar om te stoppen met werken als je lol kunt hebben.

Doorzetter

Je bent productief, efficiënt en werkt in een snel tempo. Je weet precies wat er gedaan moet worden en staat te popelen om je bijdrage te leveren. Je kunt je eigen zelf verbeteringsprogramma ontwikkelen en deze ijverig volgen. Je kunt opdringerig overkomen als je jouw stijl op andere probeert op te leggen.

De slaperige

Je bent niet snel enthousiast en hebt weinig plannen of doelen die je motiveren. Je bent meestal passief en reageert alleen op de meest dringende zaken. Je initieert zelden activiteiten en in groepsactiviteiten en spelletjes wordt je vaak buiten gesloten.

Ploeteraar

Je bent een erg methodisch werker die zich vooral concentreert op de taak die je moeten uitvoeren. Je werkt langzaam en gestaag door totdat de taak is voltooid. Zowel in vrije tijd als in werk heb je een vast tempo. Je laat je niet opjagen, maar anderen kunnen wel op je rekenen dat je, welke taak je ook toegewezen krijgt, deze afrond.

Omgaan met temperament

Iemands temperament wordt gekenmerkt door de mate van openheid voor ervaringen en vriendelijkheid. Samen vormen deze Big5 persoonlijkheidskenmerken weer 4 verschillende gedragsvoorkeuren.

Vrijdenker

Je bent een kritische denker die niet wordt beïnvloed door traditie noch door sentimentaliteit. Je overweegt alle meningen, maar je maakt je eigen oordeel over goed en fout. Je bent bereid de gevoelens van anderen te negeren om je eigen idee van de waarheid na te streven.

Progressief

Je hebt een doordachte benadering van sociaal problemen en bent bereid nieuwe oplossingen te proberen. Je hebt vertrouwen in de menselijke natuur en bent er zeker van dat de maatschappij kan worden verbeterd door onderwijs, innovatie en samenwerking. Jij gelooft in rede en redelijk zijn.

Resolute gelovige

Je hebt een sterke en onveranderlijke overtuigingen over sociaal beleid en persoonlijk moraal. Omdat je normaal menselijk gedrag bekijkt met aanzienlijke scepsis ondersteun je strenge discipline en een lastige benadering van sociaal problemen. Je verwacht dat iedereen zich aan de regels houdt.

Traditionalist

Je vertrouwt op de waarden en overtuigingen van je familie en erfgoed bij het zoeken naar de beste manier voor mensen om te leven. Je voelt dat het volgen van de vastgestelde regels zonder twijfel de beste manier is om vrede en welvaart te verzekeren voor iedereen.

Omgaan met leerstijl

De leerstijl die iemand heeft wordt bepaald door de mate van openheid voor ervaringen en de mate van conscientieusheid. Deze combinatie van Big5 persoonlijkheidskenmerken levert 4 gedragsvoorkeuren op.

Dromer

Jij voelt je aangetrokken tot nieuwe ideeën en kunt ze ontwikkelen met fantasierijke uitwerkingen, maar je kunt verdwalen in je fantasie. Je bent goed in het starten van innovatieve projecten, maar je bent minder succesvol in het voltooien ervan en hebt waarschijnlijk hulp nodig om gericht te blijven. Jij kunt onzekerheid en dubbelzinnigheid verdragen.

Goede student

Hoewel je niet perse intelligenter bent dan anderen combineer je een echte liefde voor leren met de toewijding en organisatie om te slagen. Je hebt een hoog aspiratieniveau en bent vaak creatief in je aanpak om problemen op te lossen. Jij zal waarschijnlijk academisch zo ver gaan als jouw gave je toestaat.

Terughoudende geleerde

Het najagen van het academische en intellectuele zijn niet jouw kracht of voorkeur. Je hebt speciale prikkels nodig om te beginnen met leren en om dit te blijven doen. Je hebt waarschijnlijk hulp nodig om je werk te organiseren en herinneringen om je op schema te houden. Je kunt problemen hebben met het vasthouden van je aandacht.

Volgens het boekje

Je bent ijverig, methodisch en georganiseerd en je houd je aan alle regels. Je hebt echter een gebrek aan verbeeldingskracht en volgt liever stap voor stap-instructies. Je blinkt uit in herhaald leren maar hebt problemen met vragen welke geen enkel correct antwoord kennen. Je hebt behoefte aan structuur en afsluiting.

Omgaan met karakter

Ook het karakter kan via de Big5 persoonlijkheidskenmerken worden bepaald. Hiervoor worden de persoonlijkheidskenmerken conscienteusheid en vriendelijkheid gecombineerd wat weer 4 verschillende voorkeursgedragingen oplevert.

Goedbedoeld

Je bent vrijgevig, sympathiek en oprecht bezorgd om anderen. Echter, je gebrek aan organisatie en doorzettingsvermogen betekent dat je soms er niet in slaagt jou goede bedoelingen door te zetten. Je bent een inspirator voor anderen om vriendelijk en vrijgevig te zijn.

Effectieve altruïst

Je werkt ijverig ten behoeve van de groep. Je bezit veel zelfdiscipline en uithoudingsvermogen en je wijdt je inspanningen aan het dienen van anderen. Als vrijwilliger ben je bereid om moeilijke of ondankbare taken op je te nemen en deze uit te voeren.

Niet onderscheidend

Je bent meer bezig met je eigen comfort en plezier dan met het welzijn van anderen. Je hebt de neiging tot een zwakke wil en je hebt waarschijnlijk een aantal ongewenste gewoonten die je moeilijk zelf kunt corrigeren.

Zelfpromotor

Je bent vooral bezorgd over je eigen behoeften en interesses en je bent effectief in het nastreven van je eigen doeleinden. Je kunt zeer succesvol zijn in het bedrijfsleven of de politiek vanwege doelbewust streven naar je eigen belangen.

Meten van Big5 Persoonlijkheidskenmerken

Ontdekken van de Big5 Persoonlijkheidskenmerken

Om iemands Big5 persoonlijkheidskenmerken in kaart te brengen wordt een zelfrapportagemetingen gebruikt. Een vragenlijst waarop de proefpersoon stellingen voorgeschoteld krijgt waarvan hij of zij aan moet geven in hoeverre deze op hem of haar van toepassing zijn.  Om te veel verstoring van de wenselijkheidsbias te voorkomen is het van belang voldoende controle vragen aan de vragenlijst toe te voegen. Dit maakt dat deze vragenlijsten vaak lang zijn.

50 vragen is wel het absoluut minimum om een goed beeld te krijgen. Binnen de psychologie worden vragenlijsten van 300 of meer vragen gebruikt. Dit geeft een uiterst precieze gradatie van iemands persoonlijkheid en haalt de verstoringen door meest wenselijke antwoorden er grotendeels uit.

Om een goed profiel vast te stellen voor individueel gebruik en gebruik op de werkvloer hanteert Big5Profiles een vragenlijst van 120 vragen. Dit lost het probleem van de wenselijkheidsbias grotendeels op en geeft een gedetailleerd beeld van iemands persoonlijkheid. Zo gedetailleerd dat we zelfs de 6 sub-onderdelen van ieder domain in kaart kunnen brengen.

Aan de slag met Big5Profiles?

Big5Profiles werkt alleen met gecertificeerde coaches. Dit zorgt ervoor dat jij altijd de hoogst mogelijke kwaliteit krijgt. Wil je zelf aan de slag als coach of zoek je juist een coach? Via de knoppen hieronder vindt je wat je nodig hebt.

Mis niks

Doe toch eens normaal!

Als er over persoonlijkheid gesproken wordt, ontstaat al snel de vraag “wat is normaal?”. Omdat iedereen anders is, is het natuurlijk niet te doen om daadwerkelijk aan te geven wat ‘normaal’ is. Wel kunnen we op basis van verzamelde data bepalen waar de meeste mensen zich bevinden qua uitkomst.

De Big5Profiles persoonlijkheid dataset bevat 7.818 onderzoeksresultaten uit Nederland (n= 693.422 voor wereldwijde data). Door te kijken wat het gemiddelde per Big5 persoonlijkheidskenmerk is, ontstaat een beeld van wat het ‘normaal’ zou kunnen zijn.

DimensieNederlandWereldwijd
Openheid voor ervaringen58,0 % (SD 9.1)57,4 % (SD 9.4)
Conscientieusheid52,6 % (SD 9.6)53,3 % (SD 9.6)
Extraversie50,7 % (SD 8.3)50,6 % (SD 8.5)
Vriendelijkheid53,8 % (SD 8.5)54,0 % (SD 8.9)
Neurticisme48,6 % (SD 14.6)51,0 % (SD 16.1)
Tabel 1: Gemiddelde scores en spreiding per dimensie

De percentages in de tabel laten zien wat de gemiddelde score is van alle testresultaten. Via de standaarddeviatie zien we hoeveel spreiding er is tussen de resultaten. Hoe lager dit getal is, hoe dichter deze bij elkaar liggen.

De ‘normaal’ zou voor de meeste Big5 persoonlijkheidskenmerken dus rond de 50% gesteld kunnen worden. Ook de resultaten tussen de Nederlandse en de wereldwijde scores liggen redelijk bij elkaar in de buurt.

Deze cijfers laten duidelijk zien wat Big5 uniek maakt tenopzichte van andere persoonlijkheidstesten. Daar waar je bij, bijvoorbeeld MBTI, extravert (50% of hoger) of introvert (lager dan 50%) kunt zijn, zie je uit onze onderzoeksdata dat het grootste gedeelte van de bevolking rond die 50% ‘scoort’. De verschillen zijn marginaal maar laten in veel andere persoonlijkheidstesten een compleet andere persoonlijkheid zien.

De 70/30 regel

70/30-regel

Deze nuance maakt Big5 zo waardevol. Maar wanneer kunnen we dan spreken van een duidelijk persoonlijkheidskenmerk? Bij Big5 wordt daarbij de 70/30 regel gehanteerd. Alles wat tussen de 30% en 70% scoort is gemiddeld. De uitschieters onder de 30% en boven de 70% zijn bepalend voor iemands persoonlijkheid.

Ook deze waarden kunnen we uit onze onderzoek data laten zien:

Dimensie< 30%> 30% < 70%> 70%
Openheid voor ervaringen0,3 %94,2 %5,5 %
Conscentieusheid0,6 %96,4 %3,0 %
Extraversie0,5 %98,1 %1,4 %
Vriendelijkheid0,4 %97,5 %2,1 %
Neuroticisme9,4 %84,0 %6,6 %
Tabel 2: Verdeling scores per dimensie in Nederland
Dimensie< 30%> 30% < 70%> 70%
Openehid voor ervaringen0,4 %95,0 %4,6 %
Conscientieusheid0,7 %96,2 %3,1 %
Extraversie0,7 %98,1 %1,2 %
Vriendelijkheid0,5 %97,1 %2,4 %
Neuroticisme9,0 %79,9 %11,1 %
Tabel 3: Verdeling scores per dimensie wereldwijd

De tabellen 2 en 3 laten ook hier weer duidelijke overeenkomst zien tussen de scores in Nederland en die wereldwijd.

Wat echter in alle 3 de tabellen opvalt zijn de grote verschillen in waarden van natuurlijk reacties ten opzichte van de overige 4 Big5 persoonlijkheidskenmerken. Tabel 1 laat zien dat er een grote spreiding is in de resultaten terwijl tabel 2 en 3 duidelijk laten zien dat er daar veel vaker laag (30% of minder) of hoog (70% of meer) gescoord wordt.

Ook dit gegeven is een heel belangrijk element van de Big5 persoonlijkheidstest. Overige testen meten grofweg de eerste 4 Big5 persoonlijkheidskenmerken die Big5 ook meet. We zien echter de grootste verschillen in persoonlijkheid in de neuroticisme. Juist de eigenschappen van dit domein zijn bij het samenwerken in teams van groot belang en vormen ook voor de werkvloer een belangrijke indicator voor bijvoorbeeld stressbestendigheid en de kans op burn-out.

Big5 persoonlijkheidskenmerken in teams

Er zijn veel onderzoeken uitgevoerd naar het Big5-model en gedrag. Met name hoe deze eigenschappen het sociale gedrag en de prestaties van een persoon kunnen voorspellen. Een beter begrip van dit gedrag kan collega’s en managers helpen vertrouwen te creëren, beter met elkaar om te gaan en een sterkere werkcultuur te creëren.

Welke van de Big5 persoonlijkheidskenmerken heeft de grootste invloed binnen het team?

In het boek Essentials of Oganizational Behaviour, 14th Edition is dat Conscientieusheid. Deze dimensie heeft volgens dat boek de grootste invloed op de prestaties binnen het team. Er wordt in het boek vanuit gegaan dat teamleden met een hoge mate van conscientieusheid een hoger niveau van werk gerelateerde kennis hebben omdat ze graag meer leren van het werk dat ze doen. Deze teamleden hebben waarschijnlijk ook de kenmerken van een sterke leider.

Verandering is voor teamleden met een hoge mate van conscienteusheid een stuk lastiger. Ze zullen het werk dat gedaan moet worden sneller boven alles stellen en minder flexibel zijn in het ondersteunen van verandering. Het aanleren van nieuwe, complexe vaardigheden kan lastig voor ze zijn omdat ze de neiging hebben zich vooral te richten op prestaties in plaats van op het leerproces.

De andere Big5 persoonlijkheidskenmerken

Teamleden die hoog scoren op neuroticisme hebben een grotere kans op stress gerelateerde klachten als burn-out. Dit komt vooral omdat deze teamleden meer moeite hebben hun emoties te beheersen. Teamleden met een meer stabiele kant hebben vaak een hogere werktevredenheid en lagere stressniveaus. Zij gaan vaak ook makkelijker om met eisen van het werk en veranderende omgeving.

Extraverte teamleden nemen vaak de leiding over situaties. Doorgaans laat een hoge mate van extraversie zien dat dat teamlid een sterk leiderschapsvermogen heeft. Ze gedragen zich echter eerder impulsief dan teamleden met een lagere mate van extraversie.

Teamleden met een hoge mate van openheid voor verandering hebben het vaak gemakkelijker met veranderingen op de werkplek en zijn beter aanpasbaar. Ze zijn meestal ook effectieve leiders en zijn ‘minder vatbaar voor prestatieverlies over een langere periode’, aldus het boek Essentials of Oganizational Behaviour.

Een hoge mate van vriendelijkheid maakt teamleden over het algemeen meer geliefd. Deze teamleden zijn ook sneller geneigd de regels te volgen. Ze vertonen een hogere werktevredenheid en zijn minder snel betrokken bij arbeidsongevallen. Degenen die laag scoren op vriendelijkheid, gedragen zich eerder op een manier die contraproductief werkgedrag creëert en hebben mogelijk minder carrièresucces op lange termijn.

Doorbreek als leider de muren van de Big5 Persoonlijkheidskenmerken

Hoe kan een teamleider de Big5 persoonlijkheidskenmerken gebruiken om werknemers te motiveren?

Volgens een artikel uit Science Direct (Ghani, Yunus, & Bahry, 2016) kunnen ‘leiders die begrijpen hoe de persoonlijkheden van individuen verschillen, dit inzicht gebruiken om hun leiderschapseffectiviteit te verbeteren en om de werkprestaties van werknemers te verbeteren.’

Als leiders de neigingen, sterke en zwakke punten van hun teamleden kennen, kunnen ze deze gebruiken om hun teamleden te helpen en gemotiveerd te houden.

Leiders kunnen de Big5 persoonlijkheidskenmerken ook op zichzelf gebruiken om hun gedrag te beoordelen. Zo kunnen ze aan teamleden laten zien hoe ze niet alleen hun sterke punten kunnen maximaliseren, maar ook kunnen leren van hun zwakke punten, terwijl ze de organisatie naar succes drijven en het gedrag van de organisatie blijven evalueren.

Effect van de Big5 persoonlijkheidskenmerken op kennisdeling

Binnen Agile teams is kennisdeling van groot belang. Het helpt het team onafhankelijk te kunnen opereren en niet afhankelijk te zijn van 1 enkel teamlid. Uit onderzoek (Zwinkels, 2015) is gebleken dat openheid voor ervaringen een belangrijke rol hierin speelt. Ook de studies van (Cabrera, Collins, & Salgado, 2006) en van (Matzler, Renzl, Müller, Herting, & Mooradian, 2008) ondersteunen de rol van openheid voor ervaringen als belangrijke factor voor kennisdeling.

Teamleden met een hoge mate van openheid voor ervaringen staan meer open voor de ervaringen ideeën van hun teamgenoten. Ze zullen meer kennis ontvangen en meer kennis verspreiden binnen het team. Openheid voor ervaringen gaat samen met nieuwsgierigheid en leergierigheid. Teamleden met een hoge mate van openheid voor ervaringen zullen dus altijd nieuwe dingen willen ontdekken. Dit vergroot de kennisdeling van en naar het teamlid met een hoge openheid voor ervaringen.

Effect van de Big5 persoonlijkheidskenmerken op zelf effectiviteit

Teamleden met een lage mate van neuroticisme zijn zelfverzekerder en ervaren minder twijfel over de acties die zij ondernemen (Zwinkels, 2015).  Dit maakt dat deze teamleden zelfverzekerder zijn over hun eigen capaciteiten (Matzler, Renzl, Mooradian, Krogh, & Mueller, 2011).

Een team dat daadkrachtig over moet komen heeft daarmee baat bij teamleden waarbij de waarde voor het domein neuroticisme laag zijn. Op die manier komen zij zelfverzekerd en doelgericht over.

Zie het verschil tussen verwachtingen en realiteit aan de Big5 Persoonlijkheidskenmerken

Verwachting en realiteit

Wanneer een team samengesteld wordt, zijn de Big5 persoonlijkheidskenmerken een goed hulpmiddel om een evenwichtig team samen te stellen. Wat echter een goede samenstelling is hangt af van verschillende factoren. Hierbij wordt ten eerste gekeken naar de onderlinge samenhang in persoonlijkheden. Deze kunnen elkaar versterken of juist verzwakken.

Ook de werkzaamheden waar het team voor bij elkaar komt maakt een groot verschil. Wanneer een team een grote verandering moet doorvoeren in een organisatie is het niet handig teamleden te selecteren met een lage mate van openheid voor ervaringen. Immers zullen die teamleden eerder vast willen houden aan het vertrouwde dan aan het nieuwe.

Tot slot is ook de teamleider een belangrijke factor in het samenstellen van het team. Wanneer een teamleider bijvoorbeeld graag inhoudelijk overleg voert over verbeteringen en graag nieuwe dingen van het team wil, kan het best gezocht worden naar teamleden met een combinatie van hoge mate van extraversie en een hoge mate van openheid voor ervaringen.

Stress door mismatch in Big5 persoonlijkheidskenmerken

Wanneer verwachtingen en realiteit niet met elkaar in balans zijn zal dit vroeg of laat leiden tot stress bij de teamleden. De teamleden worden door de mismatch in een positie gedrongen die tegen hun natuur in gaat.

Een mismatch kan op verschillende manieren worden opgevangen. Het begint natuurlijk met inzicht in waar deze mismatch zit. Het kan aan de teamsamenstelling liggen maar ook aan de verwachtingen van de teamleider. Big5Profiles biedt een uitgebreide rapportage waar verwachting en realiteit samen komen en toont daarbij de grootste mismatches. Deze rapportage biedt een gouden kans om met het team in gesprek te gaan over wat zij ervaren.

Een mismatch in de werkelijke Big5 Persoonlijkheidskenmerken en de gewenste veroorzaak vaak stress

Als blijkt dat een mismatch ontstaat door een verkeerde verwachting kan een (Agile) coach of  scrum master met de teamleider aan de slag om te kijken waar die verwachting vandaan komt. Zodoende kan gekeken worden waar een hoe deze verwachting bijgesteld kan worden.

Zoek overeenkomsten in plaats van verschillen

Het kan ook zo uitkomen dat de verwachting goed is maar dat het team hier niet direct aan kan voldoen. Als Scrum master of (Agile) coach is het dan zaak goed te kijken naar de mismatches en te zoeken naar overeenkomsten. Een team kan bijvoorbeeld behoefte hebben aan rust en regelmaat (dimensie extraversie) en daarnaast wat meer systematisch (dimensie Conscienteusheid) te werk gaan. Als (Agile) coach of Scrum master zou je dan kunnen zoeken naar manieren om processen strakker op te zetten. Op die manier wordt er meer systematisch gewerkt wat tevens meer rust en regelmaat geeft.

Een laatste redmiddel kan een wissel van teamleden met een ander team zijn of uitbreiding van het team. Dit laatste heeft echter nooit direct de voorkeur omdat teamwissels vaak voor een terugval van productiviteit zorgen.

Aan de slag met Big5Profiles?

Wil je Big5Profiles inzetten voor je eigen team(s). Vind dan op onze partner pagina de coach die je daarbij kan helpen. Wil je zelf aan de als coach met Big5Profiles aan de slag? Meld je dan aan als partner.

Bronvermeldingen

Cabrera, A., Collins, W., & Salgado, J. (2006). Determinants of individual engagement in knowledge sharing. The International Journal of Human Resource Management, 17(2), 245-264.

Costa, P., McCrae, R., Zonderman, A., Barbano, H., Lebowitz, B., & Larson, D. (1986). Cross-Sectional Studies of Personality in a National Sample: 2. Stability in Neuroticism, Extraversion, and Openness. Psychology and Aging. 1(2). 144-149.

Donnellan, M. B., & Lucas, R. E. (2008). Age Differences in the Big Five Across the Life Span: Evidence from Two National Samples. Psychology and Aging. 23(3). 558-566.

Eysenck, H. (1979). Crime and personality. Medico-Legal Journal. 47(1). 18-32.

Eysenck, H., & Eysenck, S. (1976). Eysenck personality questionnaire. Educational and industrial testing service.

Ghani, N., Yunus, N., & Bahry, N. (2016). Leader’s Personality Traits and Employees Job Performance in Public Sector. Putrajaya: Elsevier B.V.

Gray, J. (1970). The psychophysiological basis of introversion-extraversion. Behaviour Research and Therapy. 8(3). 249-266.

Headey, B., Muffels, R., & Wagner, G. (2010). Long-running German panel survey shows that personal and economic choices, not just genes, matter for happiness. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 107(42). 17.

Jang, K., Livesley, W., & Vernon, P. (1996). Heritability of the Big Five Personality Dimensions and Their Facets: A Twin Study. Journal of Personality. 64(3).

Jensen-Campbell, L., Adams, R., Perry, D., Workman, K., Furdella, J., & Egan, S. (2002). Agreeableness, Extraversion, and Peer Relations in Early Adolescence: Winning Friends and Deflecting Aggression. Journal of Research in Personality. 3.

Jung, C., & Baynes, H. G. (1921). Psychologische Typen. Zurich: Rascher.

Matzler, K., Renzl, B., Müller, J., Herting, S., & Mooradian, T. (2008). Personality traits and knowledge sharing. Journal of Economic Psychology, 29(3), 301-313.

Matzler, K., Renzl, B., Mooradian, T., Krogh, G. v., & Mueller, J. (2011). Personality traits, affective commitment, documentation of knowledge, and knowledge sharing. The International Journal of Human Resource Management, 22(02), 296-310.

McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1988). Recalled Parent-Child Relations and Adult Personality. Journal of Personality. 56(2). 417-434.

Schretlen, D., Hulst, E., Pearlson, G., & Gordon, B. (2010). Journal of clinical and experimental neuropsychology. 32(10). 1068-1073.

Zwinkels, S. (2015). Master Scriptie Persoonlijkheid in Teams.